ŞUBAT 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 01.02.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi ve önerisi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı teklifi ve önerisi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 25.01.2022 tarih ve E-32122008-105.03-534 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi ve Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 386,00 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 386,00 TL olarak 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 15)

2.Gündem Maddesi- Zabıta Müdürlüğü-Trafik Birimi’nin 26.01.2022 tarih ve E-32122008-105.03-556 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve yazıda belirtilen talebe istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu ilgili madde ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, İlçemiz merkez ilçe olarak belirlenerek Yalova Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 18.12.1998 tarih ve B.05.1.EGM.4.77.00.08.98 sayılı ''Ticari M Plakalı Araçlar'' yazısı ile Çınarcık İlçesi'ne 77 M 0500 - 77 M 0599 dahil olmak üzere 100 adet ticari minibüs plaka ve harf grubu tahsisi yapılmış ve tahsisi yapılan plakalarla ilgili talep konusunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 16)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve E-17321053-105.03-8211 sayılı yazısında ki İmar Planı değişikliği teklif talebi, 04.01.2022 tarihli 2022/8 sayılı Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilmiş, İmar Komisyonu 05.01.2022 tarihinde toplanarak, konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaları yapmış ve 2022/2 sayılı İmar Komisyon Raporunu Meclis Başkanlığına sunmuş ve komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek, İmar Plan Değişikliğinin paftaları ve plan açıklama raporlarının incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olup olmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılmasına, yapılan araştırmalar neticesinde 24.01.2022 tarih, saat 14.00’da Belediyemiz Toplantı Odasında İmar Komisyonun tekrar  toplanarak 2022 yılı Şubat ayı Meclisi 1. Birleşim Toplantısına sunulmak üzere İmar Komisyon Kararı alınmasına oybirliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek, talebin 2022 yılı Şubat ayı Meclisine sunulacak İmar Komisyon Raporuna göre karara bağlanmasına, Belediye meclisimizin 07.01.2022 tarihli 2022/12 sayılı Meclis Kararı ile karar verilmiştir olup, İmar Komisyonu belirlenen 24.01.2022 günü toplanarak 2022/4 sayılı İmar Komisyon Raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Çınarcık İlçesi Aktoprak Mevkii, ada:554, "1" sayılı parsel ve ada:568, "1,2" sayılı parselleri kapsayan alana ilişkin Şehir Plancısı Hidayet KANDEMİR tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep konusunu içeren İmar Komisyon Raporu incelenmiş ve 2 kabul, 1 çekimser, 1 red oylu 2022/4 sayılı oyçokluğu ile kabul edilen imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemiz Aktoprak Mevkii, ada:554, "1" sayılı parsel ve ada:568, "1, 2" sayılı parselleri kapsayan İmar Plan Değişikliğinin uygun olduğuna, talep edilen İmar Planı değişikliği kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Yüksel Ada “Çekimser” yönde, Meclis Üyeleri Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK,  Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU “ret” yönünde oy kullanmış olup, 1 çekimser, 5 ret oyuna karşılık 6 kabul oyu kullanılmıştır.) (Karar No: 17)

 

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve E-17321053-105.03-8212 sayılı yazısında ki İmar Planı değişikliği teklif talebi, 04.01.2022 tarihli 2022/9 sayılı Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, İmar Komisyonu 05.01.2022 tarihinde toplanarak, konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaları yapmış ve 2022/3 sayılı İmar Komisyon Raporunu Meclis Başkanlığına sunmuş ve komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek, İmar Plan Değişikliğinin paftaları ve plan açıklama raporlarının incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olup olmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılmasına, yapılan araştırmalar neticesinde 24.01.2022 tarih, saat 14.00’da Belediyemiz Toplantı Odasında İmar Komisyonun tekrar  toplanarak 2022 yılı Şubat ayı Meclisi 1. Birleşim Toplantısına sunulmak üzere İmar Komisyon Kararı alınmasına oybirliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek, talebin 2022 yılı Şubat ayı Meclisine sunulacak İmar Komisyon Raporuna göre karara bağlanmasına, Belediye meclisimizin 07.01.2022 tarihli 2022/13 sayılı Meclis Kararı ile karar verilmiş olup, İmar Komisyonu belirlenen 24.01.2022 günü toplanarak 2022/5 sayılı İmar Komisyon Raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Karpuzdere Mevkiinde, doğusunda ada: 171, "1" sayılı parsel ve ada:347, "1" sayılı parseller, kuzeyinde “Marmara Denizi” ve batısında “Karpuzdere Sokak” bulunan, Belediyemiz uygulama imar planında “Park Alanı” ve “Yol” olarak planlanmış alanın, Çınarcık Milli Emlak Şefliğinin yazılarıyla talebi üzerine “Sağlık Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep konusunu içeren İmar Komisyon Raporu incelenmiş ve 2 kabul, 2 red oylu 2022/5 sayılı imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; anılan Karpuzdere Mevkiinde, doğusunda ada: 171, "1" sayılı parsel ve ada:347, "1" sayılı parseller, kuzeyinde “Marmara Denizi” ve batısında “Karpuzdere Sokak” bulunan, Belediyemiz uygulama imar planında “Park Alanı” ve “Yol” olarak planlanmış alanın, Çınarcık Milli Emlak Şefliğinin yazılarıyla talebi üzerine “Sağlık Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesi için hazırlanan İmar Plan Değişikliğinin uygun olduğuna, talep edilen İmar Planı değişikliği kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına,

Çınarcık Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA ve Coşkun PARLAK “ret” yönünde oy kullanmıştır.)(Karar No: 18)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 01.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. 2022 yılı olağan Şubat ayı 2. Birleşim toplantısının 04.02.2022 Cuma günü saat : 14:00’de yapılması, Trafik Komisyonunun 02.02.2022 Çarşamba günü saat : 14:00’de  toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Şubat ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Trafik Komisyonuna havale edilen konunun raporlarını görüşmek üzere, 04.02.2022 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada meclis üyesi Yüksel ADA’nın rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmayan meclis üyesi Yüksel ADA’nın izinli sayılmasını işaretli oylamaya sundu ve meclis üyesi Yüksel ADA’nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2022/16 sayılı Meclis Kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen “M Plaka tahsisleri” konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 02.02.2022 tarihinde Trafik Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Trafik Komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek bahsi geçen talep işaretli oylamaya sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi uyarınca komisyon raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, Yalova Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 18.12.1998 tarih ve B.05.1.EGM.4.77.00.08.98 sayılı ''Ticari M Plakalı Araçlar'' yazısı ile Çınarcık İlçesi'ne tahsis etmiş olduğu 77 M 0500 - 77 M 0599 dahil olmak üzere 100 adet ticari minibüs plakalarının; Çınarcık Belediye Başkanlığına 65 Adet, Esenköy Belediye Başkanlığına 15 Adet, Koru Belediye Başkanlığına 10 Adet, Teşvikiye Belediye Başkanlığına 10 Adet olacak şekilde tahsislerinin yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:19)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.02.2022 tarihinde 1. birleşim ve 04.02.2022 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!