ŞUBAT 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 07.02.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde meclis başkanı dün (06.02.2023 tarihinde 04:17’de) gerçekleşen deprem felaketi için beyanatta bulunup, meclis üyelerine Belediyemizce yapılan ve yapılacak yardımlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

 

2023 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 19.01.2023 tarih ve E-32046879-105.03-429 yazısında; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işinde kullanılmak üzere 709.342,00 TL (YediyüzdokuzbinüçyüzkırkikiTL) İller Bankası A.Ş. den ek kredi kullanılması konulu talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve meclis üyelerince yapılan  müzakereler neticesinde  talep işaretli oylamaya sunularak, Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işinde kullanılmak üzere 709.342,00 TL (YediyüzdokuzbinüçyüzkırkikiTL) İller Bankası A.Ş. den ek kredi kullanılmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkilendirilmesine, 07.02.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 11)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve E-17321053-105.03-633 sayılı yazısında, İlçemiz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilave ve revizyon konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde;  imar planı ilave ve revizyonunun konularının değerlendirilmesi için konuların Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş olup, meclis üyeleri Gürsoy AŞIKOĞLU, Ali KIRICI, Coşkun PARLAK, Kenan ERTAŞ, Harun KARADEMİR, Ali ALTIPARMAK ve Özlem EDEPALİ’nin red oyları nedeniyle talep konusunun İmar Komisyonuna sevk edilemeden red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.( Gürsoy AŞIKOĞLU, Ali KIRICI, Coşkun PARLAK, Kenan ERTAŞ, Harun KARADEMİR, Ali ALTIPARMAK ve Özlem EDEPALİ red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 12)

 

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 30.01.2023 tarih ve E-32122008-105.03-666 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi ve Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 765,00 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 765,00 TL olarak 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 13)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 07.02.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!