ŞUBAT 2024 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2024 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 06.02.2024 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti.

2024 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.01.2024 tarihli 337 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi ve Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 1.426,00TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 1.426,00 TL olarak 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 9)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü-Numarataj Biriminin, 31.01.2024 tarihli 703 sayılı yazısında, Belediyemizin muhtelif zamanlarda yapmış olduğu imar uygulamaları sonrasında Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) İlçemiz sınırları içerisinde bazı bölgelerde yeni sokak oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtip, Çamlık Mahallesi, Taşlık Mevkii, “1508” ile “1509” adalar arasında ve Çalıca Köyü, İncirli Pınar Mevkii, “1052 Sokak” ile “1047 Sokak” arasında kalan imar yolları için ekte sunulan İmar paftasıyla MAKS harita örneğinde belirtilen sokaklara, 2013 yılında Numartaj Birimi tarafından yapılan çalışmada mahalle ve köylere tahsis edilen sayılar içerisinden devam sayısı olarak atama yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup, imar uygulamaları sonrasında Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) İlçemiz sınırları içerisinde bazı bölgelerde ihtiyaç duyulan yeni sokakların oluşturularak,  yazı ekinde sunulan numaralı sokak isimlerinin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n madde hükümlerince kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 10)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü-Numarataj Biriminin, 31.01.2024 tarihli ve 702 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin “n” hükmü gereğince yazı ekinde sunulan krokide gösterilen Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi,  Kestanelik Mevkiinde bulunan 395/8, 395/6, 395/4, 138/1, 138/4 ve 138/5 nolu parsellerin arasında kalan “Ihlamur Sokak” isminin “Ahmet Aykul Sokak” olarak değiştirilmesinin kabul edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 11)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 06.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

 

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!