TEMMUZ 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 02.07.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2019 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, meclis üyelerine gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu ve gündem teklif ve öneri talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.3828 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Talep, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için Çınarcık Revizyon İmar Planı, pafta: G22D13A1B, imar plan notlarının düzenlenmesi konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 53)

2.Gündem Maddesi-  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.3871 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Talep, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için Çınarcık, Çalıca Köyü, İncirli Pınar Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:237, "5" sayılı parsel ve bitişiğinde bulunan pafta: G22D13B3B, ada:237, "60" sayılı parselin, imar planı sınırlarına dahil edilmesine yönelik ilave imar planı dosyasının Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 26.06.2019 tarih ve 99315281-105.03-E.3870 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Çınarcık Belediye Başkanlığı 2019 yılı Gelir-Ücret Tarifesin ile ilgili olarak, 09.11.2018 tarih ve 95 sayılı meclis kararının 5.maddesinin “A” bendinin “a” fıkrası gereği Belediyemizce alınmakta olan Nikah Müracaatlarında Kullanılacak Matbu evrak bedelinin günümüz şartlarında detaylandırılması ve güncellenmesi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 55)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.07.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Temmuz ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar ve Tarife Komisyonlarına havale edilen konuların raporunu görüşmek üzere, 05.07.2019 Cuma günü saat:15:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 02.07.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/53 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Revizyon İmar Planı, pafta: G22D13A1B, imar plan notlarının düzenlenmesi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 04.07.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, komisyon raporun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, Çınarcık İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, pafta: G22D13A1B ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, pafta: G22D12B, imar plan notlarının, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen taleplere çözüm üretmek amacıyla, değiştirilmesi ve ilave plan notları eklenmesi konusunda ekte yer alan imar plan notlarına yönelik değişikliğinin aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Harun KARADEMİR ret yönünde oy kullanmıştır.) (Karar No:56)

Belediye Meclisimizin 02.07.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/54 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, İncirli Pınar Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:237, "5" sayılı parsel ve bitişiğinde bulunan pafta: G22D13B3B, ada:237, "60" sayılı parselin, imar planı sınırlarına dahil edilmesine yönelik ilave imar planı konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 04.07.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerine müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup. Çalıca, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, pafta:G22D13B, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, pafta: G22D14A1D, ada: 237, “5” sayılı parsel ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, pafta: G22D13B3B, ada: 237, “60” sayılı parselin, imar planı sınırlarına dahil edilmesine yönelik ilave imar planına ait plan ve plan açıklama raporunun, kurum görüşleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:57)

Belediye Meclisimizin 02.07.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/55 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Belediye Başkanlığı 2019 yılı Gelir-Ücret Tarifesin ile ilgili olarak, 09.11.2018 tarih ve 95 sayılı meclis kararının 5.maddesinin “A” bendinin “a” fıkrası gereği Belediyemizce alınmakta olan Nikah Müracaatlarında Kullanılacak Matbu evrak bedelinin günümüz şartlarında detaylandırılması ve güncellenmesi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 03.07.2019 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan Tarife Komisyonu Raporu okunmuş ve meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, komisyon raporu oylamaya sunulmuş ve yapılan işaretli oylama sonucu, Tarife Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, yapılan değişikliklerin kararın onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:58)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.07.2019 tarihinde 1. Birleşim, 05.07.2019 tarihinde 2. birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!