TEMMUZ 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarihli E.78185 sayılı yazısı ve Yalova Valiliği'nin 26.02.2020 tarihli E.2842 sayılı yazılarıyla; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son derece tehlikeli olan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 2020 yılının Nisan- Mayıs ve Haziran ayları olağan meclis toplantıları yapılamamış olup, 2020 yılı olağan Temmuz Meclis Toplantısı için Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 07.07.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanarak, 2020 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirmiştir.

Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2020 Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, 1 Olağanüstü ve 2. Olağanüstü meclis toplantılarına ait karar toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından Meclise bilgi verilecek Denetim Komisyon Raporu Sunumuna geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nca hazırlanan “ 2019 Yılı Denetim Raporu ”  meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına slayt sunumu yapılmak suretiyle Mali Hizmetler Md. Ali Murteza KURT tarafından arz edildi. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtiler usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiş ve Denetin Komisyon Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarihli E.78185 sayılı yazısı ve Yalova Valiliği'nin 26.02.2020 tarihli E.2842 sayılı yazılarıyla; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son derece tehlikeli olan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken konuların ertelenerek yapılacak ilk olağan meclis toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.06.2020 tarih ve E.3118 sayılı yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi (b) bendi gereği, belediye meclis üyelerinden 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla, 2 (iki) encümen üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı ve dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edilerek okunmaya başlanıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımında meclis üyelerimiz; Murat SAVAŞ, Mehmet Temel KOÇ, Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR’in eşit oy aldığı görüldü. Meclis üyeleri arasında eşitlik söz konusu olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği yapılan gizli oylama bir kez daha (2. tur) tekrarlanmak üzere mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerine dağıtıldı. Mühürlü zarflar toplanarak başkanlık divanına teslim edilerek okunmaya başlanıldı.

Encümen Üye seçiminde yapılan 2. tur gizli oylama sonucu sayımda meclis üyelerimiz; Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Murat SAVAŞ, Mehmet Temel KOÇ aldığı oy sayılarında değişiklik olmayarak, Encümen Üye seçiminde yapılan 2. tur gizli oylama sonucunda da meclis üyeleri arasındaki eşitlik bozulmadığından meclis üyelerinin talebi ile Encümen Üyeliğine aday gösterilen meclis üyelerinin hazırlanan isimleri Meclis Başkanına teslim edilmiş ve meclis başkanı tarafından katlanıp sarı kutuların içine konarak kura seçimine gidilmiştir. Meclis Başkanı tarafından seçilerek yapılan Encümen Üyeleri kura seçiminde meclis üyeleri, Murat SAVAŞ ve Gürsoy AŞIKOĞLU bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.                                                                            Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, 2 (iki) tur yapılan gizli oylama sonrasında kura seçimi yapılarak karar verildi. (Karar No: 25)

2.Gündem Maddesi- Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarihli E.78185 sayılı yazısı ve Yalova Valiliği'nin 26.02.2020 tarihli E.2842 sayılı yazılarıyla; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son derece tehlikeli olan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken konuların ertelenerek yapılacak ilk olağan meclis toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.06.2020 tarih ve E.3119 sayılı yazısında; Belediyemizin ihtisas komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Kesin Hesap Komisyonu, Tarife Komisyonu, Trafik Komisyonu ve İsim Verme Komisyonu' nda, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin partilerinin eşit üye sayısına sahip olması, oranlama sisteminde eşitlik çıkması sebebiyle yukarıda belirtilen ihtisas komisyonları üye sayısının  4(dört) üye olarak belirlenmesi ve seçimlerin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Toplanan zarflar meclis başkanı tarafından açılarak okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Nizamettin BALKAYA 12 oy, Kenan ERTAŞ 12 oy, Murat SAVAŞ 12 oy, Ali KIRICI 12 oy almış olup, diğerlerinin hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre de, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere Nizamettin BALKAYA(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP), Murat SAVAŞ(AKP) ve Ali KIRICI(CHP)   oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Ali KIRICI 12  oy, Mehmet Emin ORUÇLİ 12 oy, Nizamettin BALKAYA 12 oy, Kenan ERTAŞ 12 oy almış olup, diğerlerinin hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere Nizamettin BALKAYA(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP), Mehmet Emin ORUÇLİ (AKP) ve Ali KIRICI(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Ali ALTIPARMAK(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP), Mehmet Emin ORUÇLİ(AKP) ve Coşkun PARLAK(CHP)  oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Trafik Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Emin ORUÇLİ(AKP), Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP), Ali KIRICI(CHP) ve Ali ALTIPARMAK(AKP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Nizamettin BALKAYA(AKP), Murat SAVAŞ(AKP), Yüksel ADA(CHP) ve Coşkun PARLAK(CHP)   oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis İsim Verme Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada; Mehmet Temel KOÇ(AKP), Ali ALTIPARMAK(AKP), Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) ve Harun KARADEMİR(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No: 26)

Meclis Başkanı Birleşime 10 dakika ara verildi. Ara sonunda meclis üyelerinin eksiksiz meclis toplantı salonunda olduğu görüldü ve toplantı gündemine devam edildi.

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve E.3239 sayılı yazısında, 07/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı meclis kararı ile Ağustos ayının tatil olması kararlaştırılmış olup, ülkemizde yaşanan COVID-19 nedeni ile üç ay boyunca (Nisan-Mayıs-Haziran) yapılamayan meclis toplantılarının telafisi olarak, yaşanan yoğunluğu azaltmak üzere 2020 Yılı Ağustos ayında meclis toplantısının yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde Belediye Meclisimizce alınan 2020/1 sayılı meclis kararında, “…Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına,…” ibaresinin iptal edilerek, 2020 yılı Ağustos ayında Belediyemiz Meclisinin toplanarak aylık olağan meclis toplantısının yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 27)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve E.3216 sayılı yazısında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ve Belediye Encümeni tarafından incelenerek 18.06.2020 tarih ve 2020/67 sayılı Encümen Kararıyla Meclise sevki oybirliği ile uygun bulunan, Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin Belediyemiz Meclisine sunulması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talebin Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 28)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve E.3216 sayılı yazısında, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken konuların ertelenerek yapılacak ilk olağan meclis toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Çınarcık Belediye Başkanlığı 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği, Meclis Toplantısına Meclis 1.Başkan Vekili Ali ALTIPARMAK Başkanlık etti. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu yapılan işaretli oylamada; 2019 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun yeterli görülerek kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:29)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve E.3287 sayılı yazısında, Yalova Belediye Başkanlığı- Fen İşleri Müdürlüğü 29.06.2020 tarihli E.8035 sayılı yazıyla; Belediyemiz envanterinde kayıtlı 77 AB 990 plakalı Mim-mak marka 2014 model yarı romörk cinsi  aracımızı, karşılıklı imzalanacak protokol ile aracın genel bakımı, trafik sigortası, fenni muayenesi ve yakıtı kendilerine ait olmak üzere  süresiz ve bedelsiz olarak talep ettiğinden, konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan işaretli oylama sonucunda talebin kabulüne, imzalanacak protokol şartlarını belirlemeye ve protokol ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:30)

 

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve E.3270 sayılı yazısında, Koru Belediye  Başkanlığı 25.06.2020 tarihli E.11522167-349-334/492  sayılı yazıyla; Koru beldesi ile ilçemiz sahilinin birbirine bağlanabilmesi için imar planlarında bulunan ancak belediyemiz sınırında inşa edilmemiş olan sahil yolu kısmının belediyelerince inşa edilerek, yapılacak masrafların Belediyemize olan borçlarından düşülmesini talep etmiş olup, konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi  meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75/a Maddesi gereği, her iki belediyenin onayladığı proje kapsamında bedeli Koru Belediye Başkanlığı’nca karşılanmak üzere inşa edilmesine; Koru Belediye Başkanlığı’nca karşılanan inşa bedelinin, Belediyemize olan borcuna mahsup edilmesi için iki Belediye arasında protokol yapılmasına,  yapılacak protokol ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:31)

 

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve E.3269 sayılı yazısında, Güvendik Kuyumculuk İnşaat ve Turizm Anonim Şirketi'nin 30.06.2020 tarih, 75614 kayıt no:lu dilekçesiyle talep edilen, imar plan değişikliği meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:32)

 

9.Gündem Maddesi- Belediyemiz Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 01.07.2020 tarih ve E.3282 sayılı yazısında ki talebi, meclis üyelerine arz edilmiş ve talep üzerine yapılan müzakere neticesinde; talep işaretli oylamaya sunulmuştur. Yapılan işaretli oylama sonucunda; Belediye Meclisimizin, 03.04.2018 tarih ve 2018/35 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin kurucu üyesi olduğu, S.S. Çınarcık Hanımelleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden ayrılmaya, ayrılma ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine ve Belediye Meclisimizin, 03.04.2018 tarih ve 2018/35 sayılı Meclis Kararı ile S.S. Çınarcık Hanımelleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne bedelsiz olarak 10 (on) yıl tahsis edilen Harmanlar Mah. Vali Akı Cad. Atapark Yanı No:26/B adresinde bulunan Belediye Dükkanının tahsisinin iptal edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. . (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:33)

 

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 01/07/2020 tarih ve E.3285 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Talep Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; 08.04.2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak (D-8) grubuna yükseltilen Belediyemize verilen ve zorunlu müdürlükler arasında sayılan Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerinin kurularak, mevcut Teşkilat (organizasyon) şemasında amirlik olarak görülen Zabıta ve İtfaiye’nin müdürlük olarak değiştirilmesine ve  (I) sayılı cetvelde belirtilen, 1 adet Zabıta Müdürü, 1 adet İtfaiye Müdürü, 2 adet Şef, 4 adet İdari Personel, 3 adet Teknik Personel, 4 adet İtfaiye Eri ve 4 adet Zabıta Memuru olmak üzere toplam 19 adet memur kadrosunun ihdas edilmesine ve buna ilişkin hazırlanan kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:34)

 

11.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.3286 sayılı yazısındaki talebi, meclis üyelerine arz edildi ve meclis üyelerince müzakere edilerek, işaretli oylamaya sunulmuştur. Yapılan işaretli oylama sonucunda,   Belediyemiz teşkilat yapısının revize edilmesine ve bütün birimlerin ortak nitelikte olan görevlerin yerine getirilmesi kurumumuzun ekonomik, etkin, verimli ve hızlı hizmet verilebilmesi açısından ekte sunulan Çınarcık Belediye Başkanlığı- Teşkilat (Organizasyon) Şemasın’da kapatılacak ve yeni açılacak ve yeni açılacak birim/şeflik/müdürlüklerin 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabulüne, 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin yukarıdaki hali ile kabul edilen Teşkilat (Organizasyon) Şeması esas alınarak hazırlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:35)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 2(iki) oturum olarak 07.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Kesin Hesap Komisyonunun 09.07.2020 Perşembe günü saat: 16:00 ve İmar Komisyonunun 09.07.2020 Perşembe günü saat: 16:30’da toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 10.07.2020 Cuma günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2020 Temmuz ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Kesin Hesap ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 10.07.2020 Cuma günü saat: 14:00'de başlamıştır. Yapılan yoklamada meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’nın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tarife ve İmar Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/28 sayılı kararı ile, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 09.07.2020 tarihinde Kesin Hesap Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Kesin Hesap Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının madde madde ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:36)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.07.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/32 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin İmar Plan Değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 09.07.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin bulunduğu bölgeye ait okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek plan değişikliğinin uygun olduğuna, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:37)

 

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.07.2020 tarihinde 1. Birleşim(2 oturumlu) ve 10.07.2020 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Ali ALTIPARMAK

Mehmet Temel KOÇ

Kenan ERTAŞ

Meclis Başkanı

Meclis 1. Başkan V.

    Meclis Katibi

 Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!