TEMMUZ 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 061.07.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Numan SOYER rahatsızlığı sebebiyle 5 gün raporlu olduğundan Belediye Başkan Vekili Nizamettin BALKAYA meclis toplantısına başkanlık yaptı. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Belediye Başkanı Numan SOYER’in raporlu olduğundan katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2021 Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce Meclis Başkanı, Zabıta Müdürlüğü’nün tarifede değişiklik yapılması konulu talebin meclis gündemine eklenerek görüşülmesini teklif etti ve teklif işaretli oylamaya sunuldu. Teklifin meclis gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve E-17321053-105.03-3855 sayılı yol boyu ticaret konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 46)

 

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve E-17321053-105.03-3845 sayılı yazısında, Çınarcık Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarında değişiklik ve düzenleme yapılması konusunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; talep konusunda teknik ayrıntılar bulunduğundan, üzerinde gerekli incelemelerin yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

 

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün, 31.05.2021 tarih ve E-17321053-105.03-3069 sayılı yazısındaki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Karpuzdere Mahallesi, Hafız Mehmet Gürel Camii karşısında Belediyemizce yapımı devam eden yazı ekindeki haritada  gösterilen parka, oyun gruplarını, spor aletlerini, kamelyalarını ve zemin kauçuklarını yazı ekinde belirlenen ihtiyaç listesinin çocuk parklarımızdaki standartlara uygun olarak  belediyemize dilekçe ile müracaat eden  İlker KURŞUNLUGİL tarafınca yaptırılması akabinde anılan parka “Nilgün Gökhan KURŞUNLUGİL Çocuk Parkı” adının verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 48)

 

4.(EK)Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün, 06.07.2021 tarih ve E-81199203-105.03-3981 sayılı yazısındaki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Belediye Başkanlığımızın 2021 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde, Madde-9 Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri, 2021 yılı Ücret Tarifesi F- Ruhsat Verilmesi (5393/18-f md.) başlıklı; 1. Minibüs hat ruhsatları (Yıllık)olan bendinin, 4 eşit taksitte (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında) alınmasına, 3. Ticari Taksi Hat Ruhsatı Ücreti(Yıllık) bendinin, 2 eşit taksitte (Temmuz ve Ağustos aylarında) alınmasına, Belediyemizin 2021 yılı Gelir-Ücret tarifemizde yukarıda belirtildiği şekli ile gerekli düzenlemenin yapılmasına, değişikliklerin kararın onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 49)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 07.07.2021 Çarşamba günü saat: 14:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 08.07.2021 Perşembe günü saat 13:30’da yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Temmuz ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 08.07.2021 Perşembe günü saat : 13:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis toplantısına Belediye Başkan Vekili Nizamettin BALKAYA başkanlık yaptı. Yapılan yoklamada Belediye Başkanı Numan SOYER’in raporlu olduğundan katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

Belediye Meclisimizin 06.07.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/46 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, yol boyu ticaret konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.04.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Aktoprak Caddesinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Madde-19, 1.fıkrası, "f" bendi gereği yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine oy birliğiyle karar veren, İmar Komisyonu Raporunun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen talep ile ilgili olarak, Aktoprak Caddesinde yol güzergahı boyunca, yol boyu ticaret talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:50)

 

Belediye Meclisimizin 06.07.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/47 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarında değişiklik ve düzenleme yapılması konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.04.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup. İmar Komisyonu Raporunun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen talep ile ilgili olarak 03.03.2020 tarihli 2020/16 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olan “Çınarcık Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” nde  rapor ekinde sunulan değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:51)

 

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.07.2021 tarihinde 1. birleşim ve 08.07.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

Nizamettin BALKAYA

       Gürsoy AŞIKOĞLU

        Ali KIRICI

       Meclis Başkanı

             Meclis Katibi

       Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!