TEMMUZ 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 05.07.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından gündemin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.05.2022 tarih ve E-32046879-105.03-4240 sayılı yazısındaki talebi, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 1(bir) adet kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli (ataşmanları ile birlikte) ekskavatör aracının alınmasına, aracın Belediyemiz (T) cetveline eklenmesine, ihtiyaç duyulan aracın alımının yapılması ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli 05.07.2021 tarihli toplantısının 2. Oturumunda, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 38)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve E-17321053-105.03-4226 sayılı yazısında ki talebi olan, İlçemiz, Taşliman Mevkii, ada:372, "3" sayılı parselde Belediye Meclisi'nin 05.11.2021 tarih, 75 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğinin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10.01.2022 tarih, 2568552 sayılı yazısıyla gönderilen plan inceleme raporuna istinaden iptal edilmesi talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli toplantısının 2. Oturumunda, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 39)

Meclis Başkanının teklifi üzerine İmar komisyonu hemen toplanmasına ve 15 dk sonra 2022 Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 2. Oturumunun gerçekleştirilerek konunun karara bağlanmasına karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim 05.07.2022 Salı günü saat 14.30’da 2. Oturumunu Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü.

  • Belediye Meclisimizin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim 1. Oturum toplantısında almış olduğu 2022/39 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, İlçemiz, Taşliman Mevkii, ada:372, "3" sayılı parselde Belediye Meclisi'nin 05.11.2021 tarih, 75 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğinin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10.01.2022 tarih, 2568552 sayılı yazısıyla gönderilen plan inceleme raporuna istinaden iptal edilmesi talebin değerlendirilmesi için 05.07.2022 tarihinde meclis 1. Oturumunun akabinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Taşliman Mevkii, ada:372, "3" sayılı parselde talep edilen İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisi'nin 05.11.2021 tarihli 2021/75 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilmiş ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmış olup;  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10.01.2022 tarihli 2568552 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu yukarıda anılan Belediye Meclisimizin 05.11.2021 tarihli 2021/75 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek onaylanan plan değişikliğine ait “Plan İnceleme Raporu” nda belirtilen maddelere istinaden, söz konusu imar planının, mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespiti ve değerlendirmesi doğrultusunda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yarına bağlı kalınarak yeniden değerlendirilmesi kanaatine varılması sebebiyle,  söz konusu 05.11.2021 tarihli 2021/75 sayılı Meclis Kararının iptaline, karara bağlı olarak onaylanan imar plan değişikliğinin iptal edilerek, imar planının mevcut haline geri dönmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli toplantısının 2. Oturumunda, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 40)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.07.2022 tarihinde tek birleşim, iki oturum halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!